Политика на поверителност

1. „Музикален Магазин – Великов мюзик“ полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за потребителя, станала му известна по повод на регистрацията и попълване на задължителни полета – предмет на Общите условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

2. В регистрационната форма, попълвана от потребителя при регистрацията, „Музикален Магазин – Великов мюзик“ обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите условия за съхранение и обработка на лични данни, потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред. Потребителският профил, създаван при първоначалната регистрация, е с настройки по подразбиране, даващи възможност за свободен достъп до личните данни, обявени от потребителя. След регистрацията, ако желае, потребителят има правото и техническата възможност, чрез промяна на настройките по подразбиране, да ограничи или забрани достъпа до личните си данни.

3. Ограниченията по т. 1 не се прилагат в случай, че потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на Общите условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай „Музикален Магазин – Великов мюзик“ има право да предостави личната информация за потребителя на съответните компетентни държавни органи, съгласно действащото законодателство.

4. „Музикален Магазин – Великов мюзик“ събира и използва информацията за потребителите единствено за целите, предвидени в Общите условия за ползване на сайта и настоящите условия. Събраните лични данни са 4 вида – телефон, имена, адрес и имейл.

4.1. Телефон, имена и адрес – необходими и използвани от куриера за целите на изпълнението на договора за доставка.

4.2. Имейл – използван за автоматичен отговор за потвърждение при извършване на поръчка и при евентуална нужда за допълнително доуточняване за извършване на доставката.

4.3. Сайтът използва само „бисквитки“, които събират статистическа информация за целите на анализ на представянето на сайта (Google Analytics) и върешнофирмен анализ на бизнеса. Споделяната с Google информация е в неподлеждаща за идентифициране на потребителя форма.

4.4. Личните данни на всеки потребител се пренасят в мрежата по криптиран, защитен канал, което гарантира тяхната сигурност.

5. С приемането на настоящите условия, потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на договора за доставка, сключван от разстояние. „Музикален Магазин – Великов мюзик“ декларира, че станалите му известни лични данни няма да бъдат предоставяни или разкривани на трети лица извън нуждите за изпълнение на задълженията му по договора с потребителя.

6. „Музикален Магазин – Великов мюзик“ декларира, че личните данни на потребителите се заличават 3 месеца след изпълнение на задълженията по договора. „Музикален Магазин – Великов мюзик“ декларира пред потребителите си, че личните им данни могат да бъдат заличени преди изтичане на този срок при изискване от тяхна страна.

7. С приемането на настоящите условия, потребителят се съгласява личните му данни, обявени като общодостъпни в потребителския му профил във www.mototrade.bg, да бъдат използвани и разпространявани от „Музикален Магазин – Великов мюзик“ за целите на директния маркетинг, освен ако изрично не забрани достъпа до тях.

8. „“Музикален Магазин – Великов мюзик“ се задължава да не разкрива никаква лична информация за потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
– е получило изричното съгласие на потребителя при регистрацията или в по-късен момент;
– информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
– други посочени в закона случаи.

9. С регистрацията си във https://velikovmuzic.com/ и с абонирането за бюлетин, потребителят разрешава да му бъдат изпращани лични, рекламни или други търговски съобщения от „Музикален Магазин – Великов мюзик“ на обявената от него електронна поща.